logo trans-3.nlTrans-3.nl

___info@trans-3.nl

Ideeën in de context plaatsen


Projecten

Vitale organisaties

Cyberneticus Stafford Beer ontwikkelde in 1972 het Viable System Model. Patrick Hoverstadt gebruikte dit in 2008 om over Fractal Organizations te schrijven. De levensvatbaarheid van een organisatie beschrijft hij als een balans tussen het optimaal voldoen aan de (markt)vraag en het maximaal voorbereiden op de veranderende markt. In de fractale, systemische, benadering is beleid en strategie een zaak van iedereen en wordt de gangbare manier van visievorming ontmanteld als outdated.

In samenspraak met een oud-manager van de SVB heeft Trans-3.nl begin 2014 de recente reorganisatie tegen het licht van deze benadering gehouden en aanbevelingen gedaan voor een verbeterd management.

>> terug naar de lijst

   

Nationale Wandelcoachdag

Eerste nationale WandelcoachdagIn de betreffende LinkedIn groep waren op enig moment 365 wandelcoaches actief, coaches van diverse pluimage qua achtergrond en aanpak, die gemeenschappelijk hebben dat ze hun praktijkruimte in de buitenlucht hebben en samen met hun cliënt op stap gaan.

Op initiatief van Corrie Reijngoud van Wandelcoach Nederland is 8 september 2012 uitgeroepen tot Nationale Wandelcoachdag. Trans-3.nl was betrokken bij het scherpstellen van de doelstellingen, de externe communicatie en de evaluatie van dit succesvolle event. Op meer dan 50 plaatsen, verspreid over heel Nederland, werden gratis kennismakingsactiviteiten aangeboden.

Dit initiatief heeft in 2013 en 2014 een vervolg gekregen.

>> terug naar de lijst

  

Opschaling Haarlemse Dichtlijn

Na 5 jaar dreigde de Haarlemse Dichtlijn in schoonheid te sterven. Het informele karakter van de organisatie en de groeiende toeloop van deelnemers, leidde tot een disbalans en tot onderling onbegrip.

Herpositionering van Stichting De Haarlemse Dichtlijn als paraplu voor zowel deze jaarlijkse activiteit als het maandelijkse poëziecafé Woorden in de Waagschaal, en een projectmatige aanpak (in samenwerking met Gonda Koster, project- en programmamanagement) van de voorbereiding en organisatie, hebben dit initiatief toekomstvast gemaakt (2011).

met Boudewijn de GrootEen website, Comité van Aanbeveling, gerichte sponsorwerving, communicatiestructuur via de mail met deelnemers en belangstellenden, en promotie via de 'nieuwe' media (YouTube, Twitter, Facebook), vloeiden logisch voort uit deze vernieuwde aanpak.

Deze aanpak heeft zich ook in 2012 en 2013 bewezen met nieuwe succesvolle edities.

>> terug naar de lijst

  

Week van de mobiliteit

Na een onderbreking van vijf jaar doet Haarlem sinds 2008 weer mee aan de autovrije zondag en de Europese Week van de mobiliteit. Het 'Comité autovrije dag Haarlem' heeft een programma tot stand gebracht dat positief en constructief is en dat de dialoog over milieu, verkeer en ruimtegebruik in het stedelijk gebied heeft kunnen versterken.

Ook in 2009 is dit debat voortgezet met een avond over het electrich vervoer, panacee of hype ?Comité autovrije dag Haarlem De ervaringen met de autovrije zondag, deden de gemeente besluiten tot een autovrij evenementen-weekend met o.a. Jopenfestival, monumenten-weekend en vaardagen.

In opdracht van het Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer, was Trans-3.nl in 2009 samen met Buro Wijkkennis betrokken bij de mobiliteitsmarkt en de fuelswitch-karavaan.

>> terug naar de lijst

  

Hbo-opleiding Toegepaste Psychologie

De Hogeschool van Amsterdam start komend jaar (2008) de opleiding Toegepaste Psychologie. Psychologie was tot voor kort een universitaire opleiding en praktiserende psychologen in de geestelijke gezondheidszorg volgden bovendien nog een uitgebreide vervolgopleiding in de praktijk.

ontwikkelteam Toegepaste Psychologie Hogeschool van AmsterdamVeranderingen in de samenleving zorgen echter voor een toenemende behoefte aan gedragskundigen die psychologisch georiënteerde veranderingsprocessen kunnen begeleiden, zowel op het terrein van onderwijs en ontwikkeling, consumentengedrag, werk en (re)integratie, en eerstelijns hulpverlening. De geplande hbo-opleiding kan in deze behoefte helpen voorzien.

Een marktverkenning en een afbakening tussen wetenschappelijk en toegepast onderwijs in de psychologie, heeft het mogelijk gemaakt de juiste competenties voor de opleiding te kiezen.

>> terug naar de lijst

  

Geautomatiseerd stedelijk vervoer

Het succes van de auto heeft z'n sporen nagelaten in de stedelijke ontwikkeling: beslag op de openbare ruimte in de vorm van parkeertijd en uitdijing van het stedelijk gebied aan de stadsranden.

Om de vitaliteit van het stadscentrum te behouden, is parkeerbeleid met collectief natransport en een verbeterd openbaar vervoer, een aantrekkelijke oplossing. Automatisch vervoer kan hieraan een efficiënte bijdrage leveren.

CyberMove project meetingEen omvangrijk onderzoeksprogramma van de Europese Unie met projecten als CityMobil (2005 - 2011), CyberMove (2002 -2005) en CyberCars (2001 - 2004), heeft een complete arena van technische ontwikkelaars, beleidsdeskundigen, (potentiële) exploitanten en onderzoekers bij elkaar gebracht. Ontwikkeling, experimenten en demonstraties hebben de inzet van automatische voertuigen een onomkeerbare stap naderbij gebracht.

>> terug naar de lijst

  

Betalen per kilometer

Todd Litman (VTPI, Canada) is de iniator van een kilometer-afhankelijke verzekeringspremie, met als oogmerk veiliger rijgedrag en bewuster autogebruik te stimuleren. In dienst van TNO Inro heb ik deze man uitgenodigd en in Nederland gepresenteerd (2002). Een verzekeringsmaatschappij van de BOVAG heeft een drietal jaar met een kilometerpolis geëxperimenteerd (2004 - 2008).

Betalen voor het gebruik van de auto of de weg in plaats van voor autobezit, lijkt sowieso een aantrekkelijke verandering, die tot rechtvaardigere (belasting)heffingen kan leiden. TNO Inro heeft onderzocht wat de regionale verschillen zijn bij een kilometer- of spitsheffing, en geschetst hoe opbrengsten ingezet kunnen worden om verkeersknooppunten in het wegennet te verbeteren (2002).

Het doorbreken van institutionele kaders en het vertalen van economische principes naar een strategie die verstaanbaar is voor belanghebbenden, heeft bijgedragen aan het maatschappelijk debat over deze politiek gevoelige materie.

>> terug naar de lijst

  

Ontsnipperingsbeleid

Natuurbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, streeft er naar gebieden in de Ecologische Hoofdstructuur met elkaar te verbinden. Doorsnijdingen met afrasteringen, spoorlijnen, wegen en kanalen, staan dit streven op veel plaatsen in de weg.

Experimenten met dassentunnels en wildviaducten hebben tot positieve resultaten geleid die in het beleid van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit, zijn verankerd (2000).

>> terug naar de lijst

  

Dynamisch verkeersmanagement

De meest wezenlijk verandering van de afgelopen jaren in het werk van wegbeheerders, is de inzet van doorstromingsmaatregelen (van verkeerscirculatieplannen en toeritdoseerinstallaties tot spitsstroken). Monitoring van de verkeersafwikkeling heeft een extra dimensie gekregen met het informeren en begeleiden van verkeersdeelnemers met als resultaat een effectiever gebruik van het wegennet (2001).

Afstemming en taakverschuiving tussen wegbeheerder en verkeerspolitie, tussen rijk, provincie en gemeente, en tussen verkeersdomein, economie en leefmilieu, is een meerjarig proces geweest dat tot op heden nog kansen en mogelijkheden biedt voor meer.

Van de eerste verkeerscentrale in Nederland, De Wijde Blik, heeft het beleidsdocument dat de handelsvrijheid van de operators in de centrale vastlegt, tot voorbeeld gediend voor alle centrales. Het Verkeersbeheersingsplan Noord-Holland en de beleidsnotitie Dynamisch Verkeersmanagement (1995) zijn in nauw overleg met de partners in Hou de Noordelijke Randstad Bereikbaar opgesteld.

>> terug naar de lijst

  

Mobiliteitsmanagement

De vanzelfsprekendheid waarmee alle woon-/werkvervoer het liefst met de eigen auto wordt afgewikkeld, zelfs als dit tijdverlies en (extra) kosten voor werkgevers betekent, is succesvol ter discussie gesteld in een groot aantal mobiliteitsmanagementprojecten van Rijkswaterstaat.

Gebiedsgerichte projecten op bedrijventerreinen, in samenwerking met Kamers van Koophandel, locale overheden en vervoersexploitanten, hebben geleid tot integrale oplossingen en efficiëntere bereikbaarheid (1991).

>> terug naar de lijst