logo trans-3.nlTrans-3.nl

___info@trans-3.nl

Ideeën in de context plaatsen


Marten Janse

Sinds 1991 werkt Marten Janse professioneel aan veranderingen en nieuwe initiatieven, zowel beleidsmatig als in de vorm van toegepaste experimenten en bijbehorend onderzoek.

Zijn loopbaan begon hij bij Ballast Nedam, op de personeelsafdeling van de Holding, met plannen voor een efficiënter werknemersvervoer ten behoeve van de bereikbaarheid van dit bedrijf.

Na zijn overstap naar Rijkswaterstaat, heeft hij gewerkt aan de introductie van vervoermanagement in Nederland, een instrument voor werkgevers om de bereikbaarheid van het eigen bedrijf te helpen verbeteren. Vervolgens, vanuit een visie op de afwikkeling van het autoverkeer over het hoofdwegennet in de Noordvleugel van de Randstad, werd in Noord-Holland de eerste verkeerscentrale in Nederland geopend van waaruit Dynamisch VerkeersManagement wordt toegepast. Met het opstellen van beleidskaders voor de handelingsvrijheid van de operators in de centrale en een monitoring van de wegprestatie in de vorm van een jaarlijkse ‘thermometer’, kon deze praktijk worden verankerd.

Deze projectervaring in de regio, heeft hem vervolgens op het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Den Haag gebracht waar hij meewerkte aan de totstandkoming van een nieuw nationaal beleidskader verkeer en vervoer, met o.a. een gebiedsgerichte aanpak met meer mandaat voor de regio en een meer integrale benadering van de regionale problematiek. Tevens heeft hij de discussie gestart over de verschuiving van de focus bij infrastructuurplannen, van wegbeheer naar weggebruik.

Bij TNO, opgericht bij wet om de innovatiekracht van Nederland te vergroten, heeft hij zich sterk kunnen maken om techniek gedreven ontwikkelingen om te keren in een vanuit de vraag gearticuleerde behoefte aan verbeteringen. Hij heeft dit voor een belangrijk deel weten in te passen in een programmering van Europees onderzoek op het gebied van innovaties in het stedelijk vervoer gericht op meer duurzame mobiliteit.

Sinds 2007 is hij gevestigd in de regio Haarlem als zelfstandig adviseur bij Trans-3.nl.

Voor een Engelse versie kunt u terecht bij LinkedIn.

  View Marten Janse's profile on LinkedIn